Vítame Vás na oficiálnej stránke Obec Blhovce   Click to listen highlighted text! Vítame Vás na oficiálnej stránke Obec Blhovce Powered By GSpeech
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Pohľad na obec Blhovce z neba
Pohľad na obec Blhovce z neba
Obecný úrad
Obecný úrad
Pamätný stĺp
Pamätný stĺp
Novučičký kultúrny dom
Novučičký kultúrny dom
Socha sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Jána Nepomuckého
Základná škola
Základná škola
Rímsko-katolícky Kostol Márie Magdalény
Rímsko-katolícky Kostol Márie Magdalény

Štatistické údaje

Základné štatistické údaje

rozloha: 1874 ha

poľnohospodárska pôda 896 ha
lesné pozemky 906 ha
vodné plochy 6 ha
zastavaná plocha 66 ha
z toho:
orná pôda 297 ha
záhrada 20 ha
ovocné sady 26 ha
trvalé trávnané porasty 512 ha

Štatistické údaje o obci

Blhovce

1. Základné údaje

 

obr01.jpg     blhovce_mapa.jpg
prvá písomná zmienka 1240
nadmorská výška obce v metroch 205
počet obyvateľov k 31.12.2011 791
výmera v ha 1 874
z toho: poľnohospodárska pôda 893
           lesné pozemky 897
           vodné plochy 15
           zastavaná plocha 66
Časti obce

obec sa nečlení na časti

 

 

2. Demografia

 

blhovce_mapa_det.jpg
Veková štruktúra k 31.12.2011
vek počet obyvateľov
predproduktívny 164
produktívny 382
poproduktívny 198
nezistený  47

 

Historický vývoj počtu obyvateľov
rok počet obyvateľov rok počet obyvateľov
1869 699 1950 914
1880 589 1961 998
1890 632 1970 936
1900 682 1980 865
1910 783 1991 770
1921 807 2001 814
1930 908    
Pohyb obyvateľstva v roku 2011
  počet obyvateľov
živonarodení 15
zomrelí 8
prirodzený prírastok (-úbytok) -7
prisťahovalí 26
vysťahovalí 9
saldo migrácie 17
celkový prírastok (-úbytok) 24
 
Národnostné zloženie obyvateľstva k 31.12.2011
národnosť počet osôb spolu podiel v % národnosť počet osôb spolu podiel v %
slovenská 109 13,78 rómska 130 16,43
česká 3 0,38 ukrajinská - -
maďarská 480 60,68 ostatné a nezistené 69 8,72

 Počet obyvateľovPočet mužov a žien

 

3. Ekonomická aktivita
Ekonomická aktivita podľa SODB 2011
ekonomicky aktívne obyvateľstvo 382
z toho ženy 182
Trh práce
uchádzači o zamestnanie k 31.12.2011 188
z toho ženy 90

 

4. Technická vybavenosť
Technická vybavenosť
počet pôšt 1
PSČ 980 32
verejný vodovod nie
verejná kanalizácia nie
počet prípojok kanalizačnej siete -
rozvodná sieť plynu áno
verejná zeleň v ha 0,30
Doprava a komunikácie
dĺžka miestnych komunikácií v km 4,2
  z toho bezprašné 4,2
dĺžka vybudovaných chodníkov v km -
počet liniek autobusovej osobnej dopravy (diaľkové, medzištátne) -
počet autobusových liniek miestneho významu (medzimestské) 2
počet staníc a zastávok vlakov 1
 
Domový a bytový fond
počet domov spolu (podľa SODB 2011) 254 vyd.s.č 304
z toho trvalo obývané 240
neobývané a zb. 49
Protipožiarna ochrana
jednotky hasičskej ochrany áno
hasičské vozidlá nie

 

5. Školstvo, kultúra, šport
Školy a predškolské zariadenia
  počet
materské školy 1
základné školy 1. - 4. ročník 1
základné školy 1. - 9. ročník -
Športové zariadenia
  počet
telocvične spolu 1
štadióny otvorené -
ihriská: pre futbal 1
             školské 1
             ostatné 1
ostatné športové zariadenia -
Kultúra
  počet
kultúrno osvetové zariadenia 1
verejné knižnice vr. pobočiek 1
             knižničný fond spolu 1 807
             používatelia spolu 16
kiná stále -
             sedadlá spolu -
Kostoly, smútočné služby
kostoly: počet
rímskokatolíckej cirkvi 1
evanjelickej cirkvi a.v. -
ostatných cirkví -
   
domy smútku 1
cintoríny 1

 

6. Zdravotníctvo, sociálna oblasť
Zdravotníctvo, kúpeľníctvo
ambulancie praktického lekára pre dospelých - počet -
ambulancie praktického lekára pre deti - počet -
lekárne a výdajne liekov - počet -
kúpele: -
Sociálna oblasť: -

 

7. Organizačná štruktúra hospodárstva
Organizačná štruktúra hospodárstva
  počet
subjekty vedené v registri štatistických jednotiek k 31.12.2006 25
v tom: právnické osoby spolu 8
         v tom: podniky 1
                   neziskové inštitúcie 7
         fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri 17
             z toho: živnostníci 17
                        slobodné povolania -

 

8. Ostatné
Obchod a pohostinstvo
predajne: potravinárskeho a zmiešaného tovaru 3
              nepotravinárskeho tovaru 1
pohostinstvá 1
Ubytovacie zariadenia:
 

 

Peňažníctvo a poisťovníctvo:
 

 

Chránené územia:
 

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina

 

   
Zaujímavosti:
 

- patrí do Mikroregiónu Medveš (obce okresu Rimavská Sobota: Blhovce, Dubno, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Nová Bašta, Petrovce, Stará Bašta, Studená, Tachty, Večelkov a obec okresu Lučenec: Šiatorská Bukovinka)

- patrí do Mikroregiónu Údolie Gortvy (Blhovce, Čierny Potok, Gemerček, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Konrádovce)

- obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom

Pamiatky:

- neskorobarokový rímsko-katolícky kostol z roku 1777

- v centre obce socha sv. J. Nepomuckého z roku 1901, proti častému požiaru

 

 

 

© 2017 Obec Blhovce
Všetky práva vyhradené. Vytvoril www.cente.sk
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech