Vítame Vás na oficiálnej stránke Obec Blhovce   Click to listen highlighted text! Vítame Vás na oficiálnej stránke Obec Blhovce Powered By GSpeech
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Pohľad na obec Blhovce z neba
Pohľad na obec Blhovce z neba
Obecný úrad
Obecný úrad
Pamätný stĺp
Pamätný stĺp
Novučičký kultúrny dom
Novučičký kultúrny dom
Socha sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Jána Nepomuckého
Základná škola
Základná škola
Rímsko-katolícky Kostol Márie Magdalény
Rímsko-katolícky Kostol Márie Magdalény

Bratská obec Borsodszentgyörgy

Borsodszentgyörgy

 

 

 

 

www.borsodszentgyorgy.hu

 

 

 

 

 

 

Dohoda o vzájomnej spolupráci

 

medzi družobnými sídlami  Blhovce (Slovensko)  a Borsodszentgyörgy (Maďarsko). Dohoda o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na základe uznesení zastupiteľstiev sídiel Blhovce  Borsodszenytgyörgy.

 

Dohoda nadobúda platnosť od dátumu podpisu oboch strán na dobu neurčitú. Vzájomná spo-  lupráca vznikla na základe aspektov a cieľov Európskej únie za tým účelom, aby utužovala cezhraničnú spoluprácu a posilnila dobré priateľské a susedské vzťahy medzi sídlami.
V záujme toho obecné zastupiteľstvá a ich zariadenia budú spolupracovať v nasledovných oblastiach:

Oblasť riadenia:

 • vzájomné poznávanie spôsobov a metód práce obecných zastupiteľstiev a ich inštitúcií a zariadení,
 • vzájomné poznávanie systému práce a štruktúry miestnych samospráv,
 • vzájomné poznávanie mechanizmu štátnej správy,

Oblasť vzdelávania:

 • spoznávanie výchovno-vzdelávacích cieľov a plánov základných škôl,
 • výchova a vzdelávanie nadaných a handicapovaných žiakov,
 • organizovanie výmenných táborov,
 • vzájomné pracovné stretnutia,

Oblasť kultúry:

 • poznávanie, ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,
 • vzájomné stretnutia amatérskych skupín,
 • účasť na podujatiach a prehliadkach,
 • organizovanie festivalov a výstav,
 • organizovanie vzájomných rekreačných pobytov pre dospelých,
 • spolupráca telovýchovných oddielov, 

Oblasť hospodárstva:

 • redigovanie spoločných publikácií z oblasti cestovného ruchu,
 • vypracovanie postupov a techník územného a sídelného rozvoja,
 • spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia, výmena skúseností a námetov,
 • spolupráca civilných organizácií.

Obidve strany vyhlasujú, že svojou činnosťou sa budú usilovať o vzostup národného povedomia rešpektujúc vzájomné odlišnosti v zmysle tolerancie a zohľadňujúc normy Európskej únie.

Zastupiteľstvá obcí Blhovce a Borsodszentgyörgy svojim uznesením dohodu prijímajú a súčasne sa zaväzujú plniť všetky vytýčené úlohy.                                                        

© 2017 Obec Blhovce
Všetky práva vyhradené. Vytvoril www.cente.sk
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech